CEO FastGo: 'Doanh thu và lợi nhuận chính của công ty sẽ không đến từ đặt xe’

(VNF) – Ông Nguyễn Hữu Tuất – CEO FastGo cho biết doanh thu và lợi nhuận chính của công ty sẽ không đến từ việc đặt xe mà đến từ các dịch vụ khác bao gồm giao hàng và cho vay tài chính.
Nhân vật | VietnamFinance

Similar Posts: