Tin đầu ngày: Chỉ số VIX tăng, thị trường toàn cầu giảm; USD; LSTP, WTI giảm

No Comments

Leave a Reply