Ưu tiên ổn định thay vì tạo áp lực bắt buộc giảm lãi suất

<a href="http://vneconomy.vn/uu-tien-on-dinh-thay-vi-tao-ap-luc-bat-buoc-giam-lai-suat-2019041915425719.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/19/lai-suat–15556631382731108263973-crop-1555663143648387817161.jpg" /></a>Nên ưu tiên ổn định mặt bằng lãi suất, tuy nhiên phấn đấu giảm lãi suất ở phân khúc một số lĩnh vực ưu tiên
VnEconomy – Tin mới nhất – RSS Feed

Similar Posts: