Xử lý ra sao khi nhà thầu nộp bản cam kết tín dụng có kèm điều kiện


Nếu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh có một hoặc một số tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá “đạt” ở nội dung này.
Trang chủ

Similar Posts:

Add a Comment