Tag: tặng”

Phó tổng Thanh tra Chính phủ: Đầu tuần tới sẽ kiểm tra việc tăng giá điện

<a href="http://vneconomy.vn/pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-dau-tuan-toi-se-kiem-tra-viec-tang-gia-dien-20190504203818132.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/4/photongthanhtrabuingoclamtaihopbao-170135470-15569769790241483166739-crop-15569769869841163517534.jpg" /></a>Ngay từ đầu tuần tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra đúng – sai của việc tăng giá điện...