Tag: vẫn

Năng suất lao động giảm, lương lãnh đạo Vinataba vẫn tăng gấp đôi

<a href="http://vneconomy.vn/nang-suat-lao-dong-giam-luong-lanh-dao-vinataba-van-tang-gap-doi-20190711094550743.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/7/11/vinataba1-1562813104560721314379-crop-1562813107934139908345.jpg" /></a>Vinataba: "Nếu năng suất lao động tăng hơn so với thực hiện thì không tính nhưng năng suất lao động kế hoạch...