Tag: vốn

Công ty Trung Quốc rót vốn cho hầm đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới

<a href="http://vneconomy.vn/cong-ty-trung-quoc-rot-von-cho-ham-duong-sat-xuyen-bien-dai-nhat-the-gioi-20190309141800485.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/9/1-15521157791671192512074-crop-15521157863952144359516.jpg" /></a>Dự án hầm đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới khi hoàn thành sẽ nối giữa thủ đô của hai nước...

Bộ Tài chính "thúc" các đơn vị gửi kế hoạch phân bổ vốn nguồn ngân sách

<a href="http://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-thuc-cac-don-vi-gui-ke-hoach-phan-bo-von-nguon-ngan-sach-20190223093727201.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/15/ngan-hang-2-1547539995631885111394-crop-15508892665022077091416.jpg" /></a>Tính đến ngày 19/2/2019, vẫn còn 9 đơn vị chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân...

Saudi Arabia muốn thu hút 427 tỷ USD vốn đầu tư phát triển công nghiệp

<a href="http://vneconomy.vn/saudi-arabia-muon-thu-hut-427-ty-usd-von-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-2019012816153844.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/28/lynxnpef0p0k3l-15486669192271272982935-crop-15486669255412053405718.jpg" /></a>Việc công bố chương trình phát triển mới là động thái mới nhất liên quan tới kế hoạch Vision 2030 của Saudi...